Untitled Document
info@advokat-advokat.sk

Podmienky ochrany súkromia

 

Ochrana osobných údajov mojich klientov a iných fyzických osôb je pre mňa dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú, akým spôsobom spracúvam pri poskytovaní právnych služieb osobné údaje v rámci advokátskej kancelárie JUDr. Ing. Linda Kovandová, LL.M. - advokátka so sídlom: Ul. Janka Kráľa 1, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 42307121 (ďalej len „advokátka“). Ak máte akékoľvek otázky, môžete advokátku kontaktovať telefonicky na tel. č. 0908 523 357, e-mailom na info@dvokat-advokat.sk alebo poštou na adresu jej sídla.

Pri spracúvaní osobných údajov sa advokátka riadi primárne všeobecným nariadením EÚ o ochrane osobných údajov (“GDPR”), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, ktoré sa na advokátku vzťahujú (najmä § 78), Zákonom o advokácií (§ 18) ako aj ďalšími predpismi. Advokátka dodržiava Kódex správania prijatý Slovenskou advokátskou komorou (“SAK”), ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov advokátmi. S Kódexom správania SAK sa môžete oboznámiť na www.sak.sk/gdpr.

Prečo advokátka spracúva osobné údaje?

Spracúvanie osobných údajov je zo strany advokátky nevyhnutné najmä preto, aby mohla:

poskytovať právne služby svojim klientom a vykonávať advokátske povolanie;

plniť rôzne zákonné, stavovské a zmluvné povinnosti; a

chrániť oprávnené záujmy advokátky, jej klientov a iných osôb.


Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúva advokátka osobné údaje?

Účel Právny základ podľa GDPR Súvisiace predpisy

Výkon povolania (poskytovanie právnych služieb)

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR (vo vzťahu k osobitným kategóriám osobných údajov môže ísť o dodatočné podmienky podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR)

Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Občiansky a Obchodný zákonník

Poskytovanie iných ako právnych služieb

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR prípadne aj plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Zákon o registri partnerov verejného sektora, Zákon o e-Governmente, Občiansky a Obchodný zákonník, Zákon o nájme nebytových priestorov

Zabezpečenie súladu s právnymi predpismi a predpismi Slovenskej advokátskej komory

 

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR, oprávnený záujem advokátov alebo tretích strán podľa čl. 6 ods. 1 psím. f) GDPR, verejný záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR alebo

obhajovanie právnych nárokov podľa čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Zákon o advokácií, Advokátsky poriadok, Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti, Zákon o oznamovaní protispoločenskej činnosti, GDPR

Štatistické účely, archívne účely vo verejnom záujme a účely historického a vedeckého výskumu

Čl. 89 GDPR

Zákon o archívoch

Účtovné a daňové účely

Plnenie zákonnej povinnosti podľa čl. 6 ods. 1 psím. c) GDPR

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní


Komu advokátka sprístupňuje Vaše osobné údaje?

Osobné údaje klientov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. zamestnancom advokátky, osobám, ktoré advokátka poveruje vykonaním jednotlivých úkonov právnych služieb, zastupujúcim alebo spolupracujúcim advokátom, účtovným poradcom advokátky, Slovenskej advokátskej komore (napr. v prípade disciplinárneho konania) alebo poskytovateľom softvérového vybavenia alebo podpory kancelárie advokátky, vrátane zamestnancov týchto osôb.

Aj keď má advokátka z dôvodu zachovania mlčanlivosti obmedzenú povinnosť poskytovať Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, je povinná prekaziť spáchanie trestného činu a takisto má povinnosť oznamovať informácie na úseku predchádzania priania špinavých peňazí a financovania terorizmu.

 

Do ktorých krajín advokátka prenáša Vaše osobné údaje?

Cezhraničný prenos Vašich osobných údajov do tretích krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ, Island, Nórsko a Lichtenštajnsko) advokátka nezamýšľa.

  

Ako dlho uchováva advokátka Vaše osobné údaje?  

Osobné údaje advokátka uchováva najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa advokátka riadi odporúčanými dobami uchovávania v zmysle Uznesenia predsedníctva Slovenskej advokátskej komory číslo 29/11/2011, napr.:

 

 • Knihu došlej pošty a knihu odoslanej pošty po jej zaplnení uschováva advokátka počas desiatich rokov od dátumu prijatia alebo odoslania v knihe zapísanej poslednej zásielky;

 • Inventárny zoznam archivuje advokátka počas desiatich rokov od jeho spísania;

 • Ak advokátka vedie menoslov klientov a protokol klientskeho spisu elektronicky, ku koncu kalendárneho roka vyhotoví za kalendárny rok jeho tlačenú formu a túto uloží v kancelárii bez časového obmedzenia;

 • Skartačná lehota klientskeho spisu je 10 rokov a plynie odo dňa, keď sú splnené všetky podmienky pre uloženie spisu do archívu.

   

  Na advokátov sa vzťahujú stavovské prepisy vykladajúce povinnosti advokátov podľa Zákona o advokácií, podľa ktorých existujú určité okolnosti, ktoré predlžujú naše doby uchovávania osobných údajov resp. bránia nám v skartácií niektorých dokumentov z pochopiteľných dôvodov. Napr.:

 

 • Klientsky spis, v ktorom sa nachádzajú originály listín odovzdaných advokátovi klientom nie je možné skartovať;

 • Skartovať nie je možné protokoly klientskych spisov a menoslov klientskych spisov;

 • Skartovať nie je možné klientsky spis alebo jeho časť, ktorú je advokát povinný odovzdať štátnemu archívu;

 • Skartovať nie je možné klientsky spis, pokiaľ je vedené akékoľvek konanie pred súdom, orgánom štátnej správy, orgánmi činnými v trestnom konaní, Slovenskou advokátskou komorou, ktoré obsahovo súvisí s obsahom klientskeho spisu alebo ktorého predmetom bolo konanie alebo opomenutie advokáta pri poskytovaní právnej pomoci vo veci klientovi.

   

  Ako o Vás advokátka získava osobné údaje?

 

Ak ste klient advokátky, Vaše osobné údaje najčastejšie získava priamo od Vás. V takom prípade je získanie Vašich osobných údajov dobrovoľné. V závislosti od konkrétneho prípadu neposkytnutie osobných údajov klientom môže mať dopad na schopnosť advokátky poskytnúť kvalitné právne poradenstvo alebo vo výnimočných prípadoch aj povinnosť advokátky odmietnuť poskytnúť právne poradenstvo. Osobné údaje o klientoch advokátky môže získavať aj z verejne dostupných zdrojov, od orgánov verejnej moci alebo od iných osôb. 

Ak nie ste klient advokátky, Vaše osobné údaje najčastejšie advokátka získava od jej klientov alebo z iných verejných alebo zákonných zdrojov ako napr. vyžiadaním od orgánov verejnej moci, výpisom z verejných registrov, získavaním dôkazov v prospech klienta a pod. V takom prípade o Vás môže advokátka osobné údaje získavať bez informovania a aj proti Vašej vôli na základe jej zákonného oprávnenia a povinnosti vykonávať advokáciu v súlade so Zákonom o advokácií.

  

Aké práva máte ako dotknutá osoba?  

Ak o Vás advokátka spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu so spracúvaním osobných údajov, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať.

Bez ohľadu na to máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného alebo verejného záujmu ako aj na účely priameho marketingu vrátane profilovania.

Ako klient máte právo požadovať prístup k Vašim osobným údajom, ako aj ich opravu. Ak advokátka spracúva osobné údaje pri poskytovaní právnych služieb nemáte ako klient ani ako iná fyzická osoba (napr. protistrana) právo namietať proti takému spracúvaniu podľa článku 22 GDPR. Ak sa osobné údaje týkajú klienta (bez ohľadu na to, či je klient právnická alebo fyzická osoba), právo na prístup údajov ani právo na prenosnosť iné osoby nemajú z dôvodu zákonnej povinnosti advokátky zachovávať mlčanlivosť a poukazom na čl. 15 ods. 4 GDPR, 20 ods. 4 GDPR a § 18 ods. 8 Zákona o advokácii: „Advokát nemá povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov podľa osobitného predpisu, ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.“ Takisto máte právo kedykoľvek podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov alebo Slovenskej advokátskej komore.

  

Zmeny podmienok ochrany súkromia

Ochrana osobných údajov pre advokátku nie je jednorazovou záležitosťou. Informácie, ktoré je Vám povinná vzhľadom na jej spracúvanie osobných údajov poskytnúť sa môžu meniť alebo prestať byť aktuálne. Z tohto dôvodu si advokátka vyhradzuje možnosť kedykoľvek tieto podmienky upraviť a zmeniť v akomkoľvek rozsahu. V prípade, že sa zmenia tieto podmienky podstatným spôsobom, túto zmenu Vám dá advokátka do pozornosti napr. všeobecným oznámením na tejto webstránke alebo osobitným oznámením prostredníctvom emailu.

 

 

 

Mobil

telefón
+421 908 523 357

Copyright © 2013 Linda Kovandová
Všetky práva vyhradené