Untitled Document
info@advokat-advokat.sk

Výšku odmeny a náhrad advokátky za poskytovanie právnych služieb určuje Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov (ďalej len "vyhláška").

V zmysle uvedenej vyhlášky odmena advokátky môže mať podobu zmluvnej odmeny alebo tarifnej odmeny.

Zmluvná odmena sa určuje na základe dohody medzi advokátkou a klientom, a to ako:

a) hodinová odmena - určením počtu hodín potrebných na poskytnutie právnej služby,
b) paušálna odmena - za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas, alebo za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí,
c) podielová odmena - ako podiel na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom alebo iným orgánom, 
d) tarifná odmena dohodnutá inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny,
e) kombinovaná odmena - kombinácia vyššie uvedených foriem.  

Tarifná odmena advokátky sa určuje v súlade s vyhláškou ako násobok základnej sadzby tarifnej odmeny a počtu úkonov právnej služby, ktoré advokátka vo veci vykonala.  

Mobil

telefón
+421 908 523 357

Copyright © 2013 Linda Kovandová
Všetky práva vyhradené